• Wirtualna gościna u Powstańców

     • Maj jest miesiącem szczególnym dla naszej szkoły, ponieważ wtedy obchodzimy Święto Patrona Szkoły. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na zaistniałą sytuację owo świętowanie musi mieć zupełnie inną niż dotychczas formę. Spotkanie podczas  uroczystej akademii jesteśmy zmuszeni przenieść do wirtualnej rzeczywistości, co też czynimy. Chcemy tym wyrazić swoją wdzięczność dla tych, którzy sto lat temu w sposób zdecydowany wyrazili swą chęć przynależności do Polski, którzy narażali życie, którzy przelali krew, którzy swą determinacją  pokazali światu, jaka siła drzemie w Ślązakach.

      Ponadto przygotowany materiał jest ukłonem w stronę tych, którzy wpisali się w bogatą historię naszej szkoły.

      Z okazji jej święta życzymy wszystkim – Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom, Uczniom i wszystkim naszym Przyjaciołom wszystkiego co najlepsze!

      Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem. Może wśród przywołanych wspomnień znajdziecie siebie? Zapewniamy, że gry dostarczą wiele zabawy, a zawartość rozbitego sejfu Genially będzie miłą rekompensatą poniesionego trudu.

     • Nauka zdalna w klasach I-III od 22 marca 2021 r.

     • do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie....

      to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

       

      Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

       

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

       

      Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

       

      Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

       

      Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

       

      Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

      • ponadpodstawowych,
      • szkół dla dorosłych,
      • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

       

      Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

       

      Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

       

       

      Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

       

      Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

       

      Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

       

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

     • Rekrutacja do klasy pierwszej

     • Rekrutacja do klasy pierwszej rusza od 15 marca 2021 r.

      INFORMACJA DLA RODZICÓW

      Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Gmina Knurów na rok szkolny 2021/2022

       

      Nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok  szkolny 2021/2022 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się
      15 marca 2021 r. o godz. 8:00, w tym dniu nastąpi otwarcie strony dla rodziców:
      https://sp-knurow.nabory.pl/ Login do konta to PESEL dziecka, hasło rodzic ustala sobie sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.

       

      1. Informacje ogólne

      Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

      Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

      Miejsce zamieszkania kandydata

      W rekrutacji do publicznych szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej.

      Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

       

      1. Przyjmowanie do klasy I

       

      1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2021/2022, przyjmowane są dzieci:
      • 7-letnie dzieci (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
      • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało  z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
      • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
      1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
      2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
      3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej publicznej szkoły podstawowej.
      • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata.

      Rodzice, zapisując dziecko do szkoły po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej Zgłoszenie o przyjęcie do publicznej szkoły, znajdujące się na stronie internetowej: sp-knurow.nabory.pl (załącznik nr 1). Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają je odręcznie. Zgłoszenia w formie papierowej można pobrać w każdej szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.

      • Wraz ze zgłoszeniem rodzice kandydata podpisują oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
      • Wypełnione Zgłoszenie podpisane przez oboje rodziców, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowej  w dniach od 15 marca 2021 r. (godz. 8.00) do 23 kwietnia 2021 r. (godz. 15.00) lub skan przesłać elektronicznie.
      1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej.
      • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
      • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Knurów w Uchwale nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów (załącznik nr 2).
      • Rodzice wypełniają w formie elektronicznej Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sp-knurow.nabory.pl (załącznik nr 3). Osoby niemające dostępu do internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdej szkole podstawowej lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.
      • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek należy złożyć do dyrektora tej szkoły w dniach od 12 kwietnia 2021 r. (godz. 8.00) do 23 kwietnia 2021 r. (godz. 15.00)  lub skan przesłać elektronicznie.

      Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

      • Do wniosku rodzice dołączają, określone w Uchwale nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r.  dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
      • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
      • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
      1. Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
      • Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.
      • Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w obwodzie danej placówki przyjmowani są z urzędu, poza obwodem przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą udział w  postępowaniu rekrutacyjnym.
      • Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, spoza obwodu  do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna.

       

      1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

      Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone
      w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 36/MCE/2021 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów.

       

      Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej.

      Od 15 marca 2021 r. wzory dokumentów znajdować się będą na stronie internetowej pod adresem
      https://sp-knurow.nabory.pl/

     • Egzamin ósmoklasisty - warunki przebiegu

     • egzaminu ósmoklasisty


      a/ harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

      b. zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)

      c. zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

      d. konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

     • 1 luty 2021- rozporządzenie podpisane

     • Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

      Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

      Inne zmiany wprowadzone w rozporządzeniu:

      • Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów

      Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować.

       

      • Możliwość prowadzenia w szkołach tzw. egzaminów próbnych

      W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na prośbę dyrektorów szkół.

       

      Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.

       

  • Kontakty

   • MSP nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
   • 32 235 27 15 - budynek A ul. A. Słoniny 1 e-mail: msp1@knurow.edu.pl
   • 44-190 Knurów ul. A. Słoniny 1 Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Knurowie. Poland
   • MSP1 w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.
 • Galeria zdjęć

   brak danych