• Deklaracja dostępności MSP nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

    Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MSP nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Treści niedostępne

    • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.
    • Zdjęcia z wydarzeń opublikowane przed wejściem ustawy nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia:
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Walczyk.
    • E-mail: msp1@knurow.edu.pl
    • Telefon: 322352715

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
    • Adres: 44-190 Knurów, ul. A. Słoniny 1
    • E-mail: msp1@knurow.edu.pl
    • Telefon: 322352715

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie

    Dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie pani Barbara Starek wyznaczyła koordynatora ds. dostępności w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie.
    Funkcję będzie pełniła pani Monika Walczyk.

    Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla MSP1 było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

     

  • Kontakty

   • MSP nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
   • 32 235 27 15 - budynek A ul. A. Słoniny 1 e-mail: msp1@knurow.edu.pl
   • 44-190 Knurów ul. A. Słoniny 1 Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Knurowie. Poland
   • MSP1 w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.
 • Galeria zdjęć

   brak danych